1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

ايران (12)

13:45

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:40

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

ايران (12)

13:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

ايران (12)

12:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

ايران (12)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

نادر (6)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

رکس (11)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

خورشيدنو (5)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

رکس (11)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

نادر (6)

12:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

نادر (6)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

مایاک(4)

11:50

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:50

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

مایاک(4)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

فاروس(2)

13:20

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:10

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

فاروس(2)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

مایاک(4)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:50

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

مایاک(4)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

کريستال (9)

11:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:55

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

گراند سينما (1)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

رودکي (14) VIP

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

لاله زار (3)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:50

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

لاله زار (3)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

900,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:15

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/09 (۱۴۰۰/۱۱/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/10 (۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

900,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/05 (۱۴۰۰/۱۱/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/06 (۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/07 (۱۴۰۰/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت

1400/11/08 (۱۴۰۰/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

17:45

400,000 ﷼خرید بلیت