1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

نادر (6)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

نادر (6)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

متروپل (10)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

متروپل (10)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

خورشيدنو (5)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

خورشيدنو (5)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/20 (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/21 (۱۴۰۰/۰۹/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/22 (۱۴۰۰/۰۹/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/23 (۱۴۰۰/۰۹/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/24 (۱۴۰۰/۰۹/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

رکس (11)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

رکس (11)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

گراند سينما (1)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:15

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:10

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

گراند سينما (1)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:10

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

کريستال (9)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:25

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

کريستال (9)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:25

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

لاله زار (3)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

رکس (11)

13:10

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

ايران (12)

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

رکس (11)

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/20 (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/21 (۱۴۰۰/۰۹/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/22 (۱۴۰۰/۰۹/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/23 (۱۴۰۰/۰۹/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/24 (۱۴۰۰/۰۹/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

فاروس(2)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:55

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

فاروس(2)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:55

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/20 (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/21 (۱۴۰۰/۰۹/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/22 (۱۴۰۰/۰۹/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/23 (۱۴۰۰/۰۹/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/24 (۱۴۰۰/۰۹/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/18 (۱۴۰۰/۰۹/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/19 (۱۴۰۰/۰۹/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/20 (۱۴۰۰/۰۹/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/21 (۱۴۰۰/۰۹/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/22 (۱۴۰۰/۰۹/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/23 (۱۴۰۰/۰۹/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/09/24 (۱۴۰۰/۰۹/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

700,000 ﷼خرید بلیت