عیدانه پردیس سینمایی کورش

رحمان ۱۴۰۰

کمدی90 دقیقه

کارگردان : منوچهر هادی

تهیه کنندگان : علی سرتیپی

سالن دو (فاروس)

11:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

12:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

13:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

14:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

15:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

16:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

14:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

15:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

16:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

17:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

18:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

19:20

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

20:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

20:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

21:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

22:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

23:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

17:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

18:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

19:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

20:15

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

20:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

21:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

23:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

10:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

11:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

12:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

13:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

14:55

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

15:55

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

17:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

18:10

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

19:25

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

20:25

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

20:50

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

21:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

22:40

200,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند)

23:55

200,000 ﷼خرید بلیت

بازیگران "رحمان ۱۴۰۰"

ساره بیات , بهرام افشاری , سعید آقاخانی , محمدرضا گلزار , یکتا ناصر , مهران مدیری


دیدگاه شما


دیدگاه دیگر کاربران (24)

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش