اکران متری شش و نیم ویژه ناشنوایان
1397/11/21

به گزارش روابط عمومی پردیس کورش فیلم متری شش و نیم ویژه ناشنوایان امروز یکشنبه 21 بهمن ساعت 19:30 اکران می شود.