با استقبال شما اکران مردمی سرخ پوست تمدید شد
1398/03/27

روابط عمومی_ با استقبال شما اکران مردمی فیلم سرخ پوست تمدید شد.

این اکران مردمی ابتدا در سانس ۱۷ برگزار می شد که باتوجه به استقبال شما مخاطبان گرانقدر در سانس های ۱۵:۱۵ و ۱۷:۳۰ با حضور نوید محمدزاده ادامه خواهد داشت.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش