با استقبال ناشنوایان متری شش و نیم فوق العاده گرفت
1397/11/21

به گزارش روابط عمومی پردیس کورش فیلم متری شش و نیم ویژه ناشنوایان امروز یکشنبه 21 بهمن ساعت 22:00 اکران می شود