بررسی نامگذاری خیابان جمشید مشایخی
1398/01/16

عضو شورای تهران ضمن استقبال از  پیشنهاد نامگذاری خیابانی بنام جمشید مشایخی از طرح آن در جلسه کمیته نامگذاری معابر خبر داد.

 

بشیر نظری گفت: در اولین جلسات کمیته نامگذاری معابر تهران این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

روز گذشته مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در پستی به شورای شهر پیشنهاد داد خیابان منزل محل سکونت جمشید مشایخی به نام ایشان نامگذاری شود

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش