رحمان ۱۴۰۰ رکورد فروش روزانه سینمای ایران را شکست
1398/01/17

رحمان ۱۴۰۰ رکورد فروش روزانه سینمای ایران را شکست 

 

این فیلم با فروش بیش از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون در روز ۱۴ فروردین صاحب رکورد بیشترین فروش یک فیلم در یک روز شد. سال گذشته این رکورد در اختیار فیلم "هزارپا" بود‌.

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش