رحمان ۱۴۰۰، متری شش نیم و چهار انگشت در محاصره استقبال شما
1398/01/16

به گزارش روابط عمومی پردیس کورش، فیلم‌های رحمان ۱۴۰۰

۰۰:۲۰ در سالن ۵، 

فیلم متری شیش ونیم 

۰۰:۵۰ سالن ۱ و 

فیلم چهار انگشت 

۰۰:۵۰ سالن ۱۲ به سانس فوق‌العاده رسیدند تا در آخرین روز تعطیلات نوروزی همچنان پرطرفدار باشند

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش