یکشنبه ۱۵ مهر در پردیس کورش
1397/07/15

پردیس کورش_ فیلم تحسین برانگیز «مغزهای کوچک زنگ زده» ازآن دست فیلم‌هایی است که باید آن را دید، امروز اکران مردمی این فیلم همراه با عوامل فیلم است. از ساعت ۲۰ تا ۲۳ می‌توانید همراه تا دیدن فیلم در این اکران مردمی شرکت کنید

خرید بلیتویدئو ۳۶۰ درجهسالن های همایش