1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

متروپل (10)

21:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

متروپل (10)

12:10

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:00

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:50

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

متروپل (10)

12:10

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:00

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:50

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

متروپل (10)

12:10

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:00

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:50

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت