اولین اکران مردمی فیلم "نیوکاسل" دوشنبه 31 تیر برگزار می شود

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

گراند سينما (1)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:20

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور حامد بهداد
سانس ویژه

فاروس (2)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور حامد بهداد
سانس ویژه

گراند سينما (1)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

14:40

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضورسحر قریشی، حمید گودرزی،  نسرین مقانلو، نیما شاهرخ شاهی ، رضا
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

19:40

150,000 ﷼تمام شد

با حضور نیما شاهرخ شاهی و حمید گودرزی
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

خورشيدنو (5)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:45

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:40

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

خورشيدنو (5)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

گراند سينما (1)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:20

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور حامد بهداد
سانس ویژه

فاروس (2)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور حامد بهداد
سانس ویژه

گراند سينما (1)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

ايران (12)

11:15

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:45

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

14:40

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضورسحر قریشی، حمید گودرزی،  نسرین مقانلو، نیما شاهرخ شاهی ، رضا
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

19:40

150,000 ﷼تمام شد

با حضور نیما شاهرخ شاهی و حمید گودرزی
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

خورشيدنو (5)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:45

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:40

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

خورشيدنو (5)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

نادر (6)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

18:50

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

نادر (6)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:20

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

ماياک (4)

11:50

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

13:40

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

17:20

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

19:10

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

ماياک (4)

11:50

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

13:40

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

15:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

19:10

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:10

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

21:00

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

23:00

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:45

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

ماياک (4)

11:50

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

13:35

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

15:25

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

متروپل (10)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

14:00

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

15:20

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

13:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:30

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

متروپل (10)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

ايران (12)

12:10

100,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

14:00

100,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

15:45

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

19:20

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

ايران (12)

11:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:25

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:10

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

کريستال (9)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

13:40

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

16:40

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

کريستال (9)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

کريستال (9)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:45

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:45

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

رکس (11)

13:20

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

20:15

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:45

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

لاله زار (3)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:45

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:15

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

رکس (11)

11:45

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:15

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:45

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

نادر (6)

13:10

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

20:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

نادر (6)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:10

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

نادر (6)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

خورشيدنو (5)

10:00

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

13:15

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

16:50

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

18:35

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

رکس (11)

12:40

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:10

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

ايران (12)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

سينما تئاتر البرز (7)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

14:30

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

18:20

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

سينما تئاتر البرز (7)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

18:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

لاله زار (3)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

نادر (6)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

خورشيدنو (5)

23:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

خورشيدنو (5)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

فاروس (2)

20:30

500,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

فاروس (2)

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

فاروس (2)

20:30

500,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:15

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

رودکي (14) VIP

16:00

100,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

نادر (6)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:45

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:15

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

رودکي (14) VIP

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

رودکي (14) VIP

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

رودکي (14) VIP

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

100,000 ﷼تمام شد

رودکي (14) VIP

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

فاروس (2)

20:30

500,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

فاروس (2)

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

فاروس (2)

20:30

500,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:00

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:15

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

400,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۴/۳۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۵/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.