دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

ماياک (4)

11:10

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

13:15

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

15:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

21:50

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

ماياک (4)

12:40

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

13:50

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

14:50

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

خورشيدنو (5)

11:40

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

13:40

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:10

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:45

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

14:40

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:15

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

خورشيدنو (5)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

خورشيدنو (5)

11:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:50

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

نادر (6)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

نادر (6)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

نادر (6)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

نادر (6)

14:50

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

رکس (11)

14:45

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

رکس (11)

11:40

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:50

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

متروپل (10)

11:10

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

متروپل (10)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:20

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

کريستال (9)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

15:50

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

خورشيدنو (5)

15:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

رکس (11)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

کريستال (9)

12:10

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

ايران (12)

12:40

100,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

ايران (12)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

کريستال (9)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

14:10

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

15:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

نادر (6)

11:20

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

نادر (6)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

لاله زار (3)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

14:40

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

لاله زار (3)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

ايران (12)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:50

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

فاروس (2)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۰)

فاروس (2)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۱/۱۱)

فاروس (2)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۸)

رودکي (14) VIP

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۱/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۰۷)

فاروس (2)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۱۰)

فاروس (2)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۱/۱۱)

فاروس (2)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.