1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

نادر (6)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

نادر (6)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

نادر (6)

12:20

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

کريستال (9)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

کريستال (9)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

کريستال (9)

11:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

لاله زار (3)

11:00

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:10

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

مایاک(4)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

مایاک(4)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

مایاک(4)

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

رودکي (14) VIP

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

رودکي (14) VIP

18:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

رودکي (14) VIP

18:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

رودکي (14) VIP

18:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

لاله زار (3)

12:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

متروپل (10)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

متروپل (10)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

متروپل (10)

11:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:50

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

رودکي (14) VIP

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

رودکي (14) VIP

16:00

400,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

رودکي (14) VIP

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

رودکي (14) VIP

12:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

14:00

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

خورشيدنو (5)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

خورشيدنو (5)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

خورشيدنو (5)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

خورشيدنو (5)

11:30

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:10

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:00

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

600,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

متروپل (10)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:50

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

متروپل (10)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

متروپل (10)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

متروپل (10)

13:00

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:10

600,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

ايران (12)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:10

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:40

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:10

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

کريستال (9)

11:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

رکس (11)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

رکس (11)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

رکس (11)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

گراند سينما (1)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

گراند سينما (1)

11:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:30

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:30

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:50

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:50

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

600,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

23:00

600,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

نادر (6)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:59

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

رکس (11)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

رکس (11)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

رکس (11)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

رکس (11)

13:20

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:50

600,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/16 (۱۴۰۲/۰۳/۱۶)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/17 (۱۴۰۲/۰۳/۱۷)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/18 (۱۴۰۲/۰۳/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/19 (۱۴۰۲/۰۳/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/20 (۱۴۰۲/۰۳/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/21 (۱۴۰۲/۰۳/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1402/03/22 (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

2,000,000 ﷼خرید بلیت