دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

متروپل (10)

11:15

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

11:15

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:45

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

متروپل (10)

11:15

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:45

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:15

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:15

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:59

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

18:45

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

14:45

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

16:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

18:15

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:30

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

ايران (12)

13:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:45

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

ايران (12)

13:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:40

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

گراند سينما (1)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۹)

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۱۰)

گراند سينما (1)

21:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۹/۰۷/۱۱)

گراند سينما (1)

23:00

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

کريستال (9)

11:45

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:10

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:50

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

کريستال (9)

12:15

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:20

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:20

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

ايران (12)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

ايران (12)

11:45

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

گراند سينما (1)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۹)

گراند سينما (1)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۱۰)

گراند سينما (1)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۹/۰۷/۱۱)

گراند سينما (1)

21:00

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

رکس (11)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رکس (11)

14:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

رکس (11)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رکس (11)

12:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:45

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:50

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

رودکي (14) VIP

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رودکي (14) VIP

22:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

100,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:30

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۹/۰۷/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رودکي (14) VIP

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

رودکي (14) VIP

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رودکي (14) VIP

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

رودکي (14) VIP

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رودکي (14) VIP

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۹/۰۷/۰۸)

رودکي (14) VIP

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت