1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

فاروس(2)

21:20

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

فاروس(2)

21:20

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:45

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:45

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/08 (۱۴۰۰/۰۸/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/09 (۱۴۰۰/۰۸/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/10 (۱۴۰۰/۰۸/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

فاروس(2)

21:20

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

فاروس(2)

21:20

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

فاروس(2)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

فاروس(2)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:00

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

مایاک(4)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:45

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:45

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

مایاک(4)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:45

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:45

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

خورشيدنو (5)

11:15

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:15

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:15

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

خورشيدنو (5)

11:15

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:15

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:15

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:45

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:15

700,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:45

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/08 (۱۴۰۰/۰۸/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/09 (۱۴۰۰/۰۸/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/10 (۱۴۰۰/۰۸/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

700,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

لاله زار (3)

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

لاله زار (3)

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

رودکي (14) VIP

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/06 (۱۴۰۰/۰۸/۰۶)

لاله زار (3)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/08/07 (۱۴۰۰/۰۸/۰۷)

لاله زار (3)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت