1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

ايران (12)

19:50

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

ايران (12)

19:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

ايران (12)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

ايران (12)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

رکس (11)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:00

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:40

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:30

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

رکس (11)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:40

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

رکس (11)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:40

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

رکس (11)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:40

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

450,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

رودکي (14) VIP

16:00

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

رودکي (14) VIP

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

رودکي (14) VIP

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

رودکي (14) VIP

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

رودکي (14) VIP

18:00

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

متروپل (10)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:20

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:40

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:50

225,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:00

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

متروپل (10)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:00

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

متروپل (10)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:20

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:50

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

متروپل (10)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

13:10

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

15:20

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:30

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:40

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:50

450,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

ايران (12)

12:50

225,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

225,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:30

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

ايران (12)

12:40

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:50

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

ايران (12)

12:50

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

ايران (12)

12:50

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

کريستال (9)

11:30

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:10

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:00

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:30

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:50

225,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

225,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:10

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

225,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:59

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

کريستال (9)

11:30

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:50

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

کريستال (9)

11:30

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:59

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

کريستال (9)

11:30

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:30

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:59

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

ايران (12)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

ايران (12)

11:00

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

ايران (12)

11:10

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

ايران (12)

11:10

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

ايران (12)

17:40

225,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:30

225,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

ايران (12)

17:20

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

ايران (12)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

ايران (12)

17:40

450,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:30

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/22 (۱۴۰۱/۱۱/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/23 (۱۴۰۱/۱۱/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/24 (۱۴۰۱/۱۱/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/22 (۱۴۰۱/۱۱/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/23 (۱۴۰۱/۱۱/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/24 (۱۴۰۱/۱۱/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/22 (۱۴۰۱/۱۱/۲۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/23 (۱۴۰۱/۱۱/۲۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/24 (۱۴۰۱/۱۱/۲۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:45

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/18 (۱۴۰۱/۱۱/۱۸)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/19 (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/20 (۱۴۰۱/۱۱/۲۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/21 (۱۴۰۱/۱۱/۲۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/22 (۱۴۰۱/۱۱/۲۲)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:00

2,000,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/23 (۱۴۰۱/۱۱/۲۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت

1401/11/24 (۱۴۰۱/۱۱/۲۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

1,500,000 ﷼خرید بلیت