پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن يک (گراند سينما)

12:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

13:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

23:55

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن يک (گراند سينما)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

12:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

14:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 10 (متروپل)

11:20

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

12:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

13:10

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

14:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

15:10

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 10 (متروپل)

11:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

13:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

23:20

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 4 (ماياک)

13:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

15:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

16:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 4 (ماياک)

12:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

19:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 6 (نادر)

13:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

15:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

17:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 6 (نادر)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 11 (رکس)

11:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 5 (خورشيدنو)

11:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

13:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 12 (ايران)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

23:45

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 12 (ايران)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضور سام درخشانی، نیوشا ضیغمی، الهام حمیدی، رز رضوی و فرزاد
سانس ویژه

سالن 9 (کريستال)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 3 (لاله زار)

12:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 3 (لاله زار)

13:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 3 (لاله زار)

14:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

17:50

150,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 3 (لاله زار)

11:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

19:30

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 5 (خورشيدنو)

12:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 5 (خورشيدنو)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۳۰)

سالن 11 (رکس)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور پوریا پورسرخ این اکران، همراه با مراسم عکاسی است. دارندگان بلیت
سانس ویژه

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

VIP طبقه پنجم

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

VIP طبقه پنجم

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

VIP طبقه پنجم

16:00

150,000 ﷼تمام شد

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 9 (کريستال)

12:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

با حضور «رض»  این اکران با ارایه بلیت از ساعت ۱۶:۰۰ داری مراسم
سانس ویژه

سالن 12 (ايران)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

با حضور رض و بیک بوی فرزین همراه با بازیگران نوجوان فیلم
سانس ویژه

سالن 9 (کريستال)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

21:50

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 9 (کريستال)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

VIP طبقه پنجم

20:00

150,000 ﷼تمام شد

VIP طبقه پنجم

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 12 (ايران)

11:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

13:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 12 (ايران)

11:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

13:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

16:55

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

VIP طبقه پنجم

14:00

150,000 ﷼تمام شد

VIP طبقه پنجم

18:00

150,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

VIP طبقه پنجم

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 12 (ايران)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

23:45

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 12 (ايران)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضور سام درخشانی، نیوشا ضیغمی، الهام حمیدی، رز رضوی و فرزاد
سانس ویژه

سالن 9 (کريستال)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۳۰)

سالن 11 (رکس)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور پوریا پورسرخ این اکران، همراه با مراسم عکاسی است. دارندگان بلیت
سانس ویژه

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سالن 9 (کريستال)

12:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

با حضور «رض»  این اکران با ارایه بلیت از ساعت ۱۶:۰۰ داری مراسم
سانس ویژه

سالن 12 (ايران)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

با حضور رض و بیک بوی فرزین همراه با بازیگران نوجوان فیلم
سانس ویژه

سالن 9 (کريستال)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

21:50

150,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سالن 9 (کريستال)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

19:30

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:00

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۷/۱۰/۲۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.