1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

فاروس(2)

21:55

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

متروپل (10)

11:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

12:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

12:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:55

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

گراند سينما (1)

11:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

12:30

300,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:10

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:55

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

ايران (12)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

ايران (12)

11:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

ايران (12)

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:45

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

نادر (6)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

نادر (6)

12:10

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:50

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

نادر (6)

12:10

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:20

300,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

رکس (11)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

رکس (11)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

رکس (11)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

رکس (11)

14:40

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

لاله زار (3)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:15

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

لاله زار (3)

14:00

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:15

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

لاله زار (3)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

لاله زار (3)

12:20

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

لاله زار (3)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

خورشيدنو (5)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

خورشيدنو (5)

13:00

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

خورشيدنو (5)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

21:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/04 (۱۴۰۰/۰۵/۰۴)

مایاک(4)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

مایاک(4)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:50

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:45

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

مایاک(4)

11:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

15:45

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

19:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

21:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

ايران (12)

12:50

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

ايران (12)

12:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

خورشيدنو (5)

11:10

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:50

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

خورشيدنو (5)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

19:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

رکس (11)

12:30

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

رکس (11)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

رودکي (14) VIP

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

رودکي (14) VIP

20:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/05 (۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/06 (۱۴۰۰/۰۵/۰۶)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/07 (۱۴۰۰/۰۵/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/08 (۱۴۰۰/۰۵/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

18:00

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:45

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/09 (۱۴۰۰/۰۵/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/10 (۱۴۰۰/۰۵/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/05/11 (۱۴۰۰/۰۵/۱۱)

سينما تئاتر البرز (7)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت