يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

خورشيدنو (5)

12:45

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

14:45

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

18:45

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

خورشيدنو (5)

12:45

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:45

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:45

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، علی انصاریان و گوهر خیراندیش
سانس ویژه

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

لاله زار (3)

13:30

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

لاله زار (3)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

متروپل (10)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

متروپل (10)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

ايران (12)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

14:50

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:15

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

سينما تئاتر البرز (7)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رکس (11)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

نادر (6)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

نادر (6)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

فاروس (2)

11:20

100,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

13:10

100,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

20:50

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:40

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

فاروس (2)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:50

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:40

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

گراند سينما (1)

12:50

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

گراند سينما (1)

12:50

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

سينما تئاتر البرز (7)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

15:20

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رکس (11)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:40

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

گراند سينما (1)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

14:30

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

گراند سينما (1)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:20

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

متروپل (10)

11:50

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

متروپل (10)

11:50

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

کريستال (9)

12:10

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

15:45

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

کريستال (9)

12:10

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:45

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:50

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

کريستال (9)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

کريستال (9)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

فاروس (2)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

فاروس (2)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:50

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼تمام شد

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

نادر (6)

11:45

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

15:40

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

19:15

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

نادر (6)

11:45

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:15

150,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، علی انصاریان و گوهر خیراندیش
سانس ویژه

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت