دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن دو (فاروس)

12:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

13:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

23:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن دو (فاروس)

10:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

11:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

12:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

13:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

14:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

15:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

16:50

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن دو (فاروس)

11:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

12:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

15:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن دو (فاروس)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن يک (گراند سينما)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

12:20

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

14:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

16:40

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

17:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

19:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

20:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

21:50

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

10:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

11:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

13:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

14:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

15:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

16:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

16:40

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

11:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

12:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

12:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

13:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 10 (متروپل)

12:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

15:45

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

16:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

19:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

20:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

21:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

21:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

22:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

23:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

23:50

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

10:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

11:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

12:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

13:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

14:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

15:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

16:50

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 10 (متروپل)

11:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

12:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

16:05

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

17:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 10 (متروپل)

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 9 (کريستال)

13:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

16:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

20:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 9 (کريستال)

10:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

12:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

14:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

16:30

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 9 (کريستال)

11:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

13:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

14:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 9 (کريستال)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 12 (ايران)

12:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

15:50

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

17:40

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

23:10

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 12 (ايران)

11:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

12:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

14:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

16:30

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 12 (ايران)

11:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

15:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

17:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 12 (ايران)

20:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 6 (نادر)

12:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

14:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

17:45

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

18:45

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

با حضور همون حاجی عبداللهی، ارسلان قاسمی، حسام نواب صفوی و ....
سانس ویژه

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 6 (نادر)

11:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

13:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

14:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

16:30

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 6 (نادر)

11:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 3 (لاله زار)

13:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

15:10

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 4 (ماياک)

10:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

12:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

14:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 4 (ماياک)

16:00

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سينما تئاتر شهرزاد 8

11:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

13:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

21:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 3 (لاله زار)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

20:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

22:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

23:55

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 3 (لاله زار)

10:30

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

12:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

14:10

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

16:00

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 3 (لاله زار)

11:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

12:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

19:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 5 (خورشيدنو)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

15:20

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

17:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

22:50

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 5 (خورشيدنو)

11:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

12:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

16:10

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 5 (خورشيدنو)

11:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

13:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

15:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 5 (خورشيدنو)

17:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

يازده ويژه (رکس)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 5 (خورشيدنو)

19:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 11 (رکس)

13:20

150,000 ﷼تمام شد

يازده ويژه (رکس)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 11 (رکس)

10:50

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

12:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 11 (رکس)

14:20

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 3 (لاله زار)

14:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 3 (لاله زار)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

VIP طبقه پنجم

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

VIP طبقه پنجم

18:00

150,000 ﷼تمام شد

VIP طبقه پنجم

20:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

VIP طبقه پنجم

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

VIP طبقه پنجم

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

VIP طبقه پنجم

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

VIP طبقه پنجم

16:00

150,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

VIP طبقه پنجم

22:00

150,000 ﷼تمام شد

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سالن 6 (نادر)

12:30

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

14:15

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

17:45

150,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

18:45

150,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

با حضور همون حاجی عبداللهی، ارسلان قاسمی، حسام نواب صفوی و ....
سانس ویژه

سه شنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۸)

سالن 6 (نادر)

11:20

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

13:00

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

14:40

80,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

16:30

80,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سالن 6 (نادر)

11:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

13:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

15:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سالن 6 (نادر)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۷/۱۲/۲۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

400,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

20:00

500,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد 8

22:30

500,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۰۱/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۰۱/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد 8

18:30

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.