جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 3 (لاله زار)

00:35

200,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

00:59

200,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

13:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

14:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

15:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

16:10

100,000 ﷼تمام شد

سالن 9 (کريستال)

17:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن دو (فاروس)

18:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 3 (لاله زار)

12:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 11 (رکس)

13:50

100,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

17:40

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 12 (ايران)

14:10

100,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

17:50

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 12 (ايران)

12:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

16:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 12 (ايران)

00:20

200,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

00:40

200,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

11:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

12:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

13:10

100,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

14:10

100,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

16:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن يک (گراند سينما)

17:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن 12 (ايران)

17:50

100,000 ﷼تمام شد

سالن 7 (سينما -تئاتر البرز)

18:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 6 (نادر)

00:40

200,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

11:40

100,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

12:40

100,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

14:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

15:00

100,000 ﷼تمام شد

سالن 4 (ماياک)

17:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

18:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 5 (خورشيدنو)

11:50

100,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

13:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

15:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 10 (متروپل)

16:20

100,000 ﷼تمام شد

سالن 5 (خورشيدنو)

17:10

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 3 (لاله زار)

13:50

100,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

17:40

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 9 (کريستال)

11:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن 3 (لاله زار)

15:40

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 6 (نادر)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

14:10

100,000 ﷼تمام شد

سالن 6 (نادر)

16:00

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

سالن 11 (رکس)

11:50

100,000 ﷼تمام شد

سالن 11 (رکس)

15:40

100,000 ﷼تمام شد

جمعه (۱۳۹۸/۰۳/۰۳)

VIP طبقه پنجم

16:00

100,000 ﷼تمام شد

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.