چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر البرز (7)

00:05

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

00:10

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

فاروس (2)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

ايران (12)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

رکس (11)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

گراند سينما (1)

11:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر البرز (7)

00:05

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

00:10

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

19:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

فاروس (2)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

خورشيدنو (5)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

ايران (12)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

اکران مردمی با حضور سام درخشانی،پژمان جمشیدی،حامد کمیلی،ریحانه پارسا
سانس ویژه

رکس (11)

22:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

22:30

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

گراند سينما (1)

11:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:00

200,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

200,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:00

200,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۲/۰۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

رکس (11)

12:40

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

19:10

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

22:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

رکس (11)

12:40

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:10

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

22:20

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

ماياک (4)

11:10

100,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

13:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

17:40

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

19:50

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

ماياک (4)

11:10

200,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

13:20

200,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

15:30

200,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:40

200,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

19:50

200,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

22:00

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

کريستال (9)

11:15

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

13:00

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

14:45

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

18:15

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:45

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

کريستال (9)

11:15

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

13:00

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:45

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:15

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:45

200,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:40

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

متروپل (10)

12:20

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

14:10

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

17:50

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

19:40

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:20

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

متروپل (10)

12:20

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:10

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

17:50

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:40

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

200,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:20

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

خورشيدنو (5)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

20:10

150,000 ﷼تمام شد

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

خورشيدنو (5)

12:50

200,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:30

200,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:10

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

نادر (6)

11:40

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

15:10

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

18:40

150,000 ﷼تمام شد

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

نادر (6)

11:40

200,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:10

200,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:40

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

15:30

200,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

17:30

200,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:59

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

نادر (6)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

نادر (6)

22:20

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

لاله زار (3)

12:40

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

18:10

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:45

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

لاله زار (3)

12:40

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:30

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:20

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:10

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:00

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:50

200,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:30

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

نادر (6)

13:30

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

20:30

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

نادر (6)

13:30

200,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:00

200,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:30

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼تمام شد

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

رودکي (14) VIP

16:00

200,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:00

200,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

رودکي (14) VIP

23:40

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

ايران (12)

13:50

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

17:40

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

19:40

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

ايران (12)

13:50

200,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:40

200,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

19:40

200,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:30

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

ايران (12)

12:00

100,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

15:50

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

21:40

150,000 ﷼تمام شد

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

ايران (12)

12:00

200,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:50

200,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:40

200,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

رکس (11)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

20:40

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

رکس (11)

11:00

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:20

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:30

200,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:40

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

خورشيدنو (5)

14:40

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

18:20

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

خورشيدنو (5)

14:40

200,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

200,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:10

200,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

پنجشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۱)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

جمعه (۱۳۹۸/۱۲/۰۲)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

شنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۳)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

يکشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۴)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۱۲/۰۵)

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۱۱/۳۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

500,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:45

500,000 ﷼تمام شد