دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

خورشيدنو (5)

12:45

100,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

14:45

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

16:45

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

18:40

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

20:30

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

خورشيدنو (5)

22:30

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

فاروس (2)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

13:15

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

15:00

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:45

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:20

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:15

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

سينما تئاتر البرز (7)

12:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

13:50

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

15:40

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

ايران (12)

00:15

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:20

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:40

150,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

لاله زار (3)

13:30

100,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

15:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

19:30

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

22:50

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

لاله زار (3)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:40

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:10

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:45

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:20

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:55

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

لاله زار (3)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:15

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:30

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:45

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

متروپل (10)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

18:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

20:30

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

22:15

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

23:10

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:40

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:59

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

خورشيدنو (5)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:20

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

رودکي (14) VIP

14:00

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، علی انصاریان و گوهر خیراندیش
سانس ویژه

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

کريستال (9)

11:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:55

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:45

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

فاروس (2)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

12:00

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

14:50

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

16:30

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:15

150,000 ﷼تمام شد

ايران (12)

18:15

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

متروپل (10)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:10

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

17:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:40

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:20

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:20

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رکس (11)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

20:20

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

خورشيدنو (5)

11:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:50

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:10

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

خورشيدنو (5)

11:10

100,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

14:50

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:30

150,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

نادر (6)

13:30

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

نادر (6)

12:45

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

20:00

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

لاله زار (3)

12:30

100,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:45

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

22:15

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

فاروس (2)

11:20

100,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

13:10

100,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

17:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

20:50

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

22:40

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

لاله زار (3)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

13:30

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

15:20

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

17:10

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

21:00

100,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

23:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

نادر (6)

12:20

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:10

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

17:50

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

19:40

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

23:20

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

گراند سينما (1)

12:50

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

19:40

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

23:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

کريستال (9)

13:45

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:30

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

17:15

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:00

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

22:20

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:59

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

کريستال (9)

13:20

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:40

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:45

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

23:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رکس (11)

12:20

100,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

18:50

150,000 ﷼تمام شد

سينما تئاتر البرز (7)

22:40

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رکس (11)

11:15

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

14:40

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

کريستال (9)

11:40

100,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:59

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

گراند سينما (1)

11:00

100,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

14:30

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

گراند سينما (1)

21:20

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

ماياک (4)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

15:50

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

17:40

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

19:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

21:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

23:10

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

ماياک (4)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

13:10

100,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

15:00

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

16:50

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

21:10

150,000 ﷼خرید بلیت

ماياک (4)

23:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

متروپل (10)

11:50

100,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

16:00

150,000 ﷼تمام شد

رکس (11)

18:00

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

20:10

150,000 ﷼تمام شد

متروپل (10)

22:30

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

12:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:30

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:00

100,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

23:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

متروپل (10)

14:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

19:00

150,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

کريستال (9)

12:10

100,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

15:45

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

19:20

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

22:50

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رکس (11)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:20

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:45

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:10

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

رکس (11)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

12:40

100,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

16:10

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

19:50

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

21:30

150,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

23:10

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

کريستال (9)

14:00

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

17:30

150,000 ﷼تمام شد

کريستال (9)

21:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

ايران (12)

11:30

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:10

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

22:30

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

ايران (12)

16:25

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

فاروس (2)

15:00

150,000 ﷼تمام شد

فاروس (2)

18:50

150,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

ايران (12)

11:20

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

14:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:15

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

21:45

150,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

23:40

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رودکي (14) VIP

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

رودکي (14) VIP

18:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رودکي (14) VIP

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

رودکي (14) VIP

22:00

100,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

رودکي (14) VIP

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رودکي (14) VIP

18:00

100,000 ﷼تمام شد

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

20:00

150,000 ﷼تمام شد

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

رودکي (14) VIP

16:00

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

رودکي (14) VIP

23:40

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

نادر (6)

11:45

100,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

15:40

150,000 ﷼تمام شد

نادر (6)

19:15

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

نادر (6)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

14:30

100,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

18:10

100,000 ﷼خرید بلیت

دوشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

ماياک (4)

12:30

100,000 ﷼تمام شد

رودکي (14) VIP

14:00

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

14:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

16:20

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

18:10

150,000 ﷼تمام شد

ماياک (4)

20:00

150,000 ﷼تمام شد

با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، علی انصاریان و گوهر خیراندیش
سانس ویژه

ماياک (4)

22:00

150,000 ﷼تمام شد

لاله زار (3)

23:10

150,000 ﷼تمام شد

سه شنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

کريستال (9)

11:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

14:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

16:00

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

18:00

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:55

100,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:40

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

100,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

23:45

100,000 ﷼خرید بلیت

چهارشنبه (۱۳۹۸/۰۷/۰۳)

فاروس (2)

11:00

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

12:50

100,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

14:40

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

16:30

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

18:20

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

20:10

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

22:00

150,000 ﷼خرید بلیت

فاروس (2)

23:50

150,000 ﷼خرید بلیت

فعلا هیچ سانسی برای این فیلم / تئاتر فعال نیست.