1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

خورشيدنو (5)

22:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

خورشيدنو (5)

14:30

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

خورشيدنو (5)

14:30

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

خورشيدنو (5)

14:30

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:20

450,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

22:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

نادر (6)

19:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

فاروس(2)

20:30

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:50

450,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

22:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

گراند سينما (1)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:30

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:40

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:50

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

گراند سينما (1)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:30

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:40

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:50

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

گراند سينما (1)

11:20

225,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:30

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:40

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:50

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:00

450,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

22:20

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

لاله زار (3)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

لاله زار (3)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

لاله زار (3)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

لاله زار (3)

11:00

225,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

13:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

15:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

17:20

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

19:10

450,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

21:10

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

نادر (6)

11:10

225,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

13:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

15:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

نادر (6)

21:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

نادر (6)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

نادر (6)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

نادر (6)

17:00

450,000 ﷼خرید بلیت

نادر (6)

21:00

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

ايران (12)

19:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

ايران (12)

19:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

ايران (12)

19:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/08 (۱۴۰۱/۰۷/۰۸)

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/09 (۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/10 (۱۴۰۱/۰۷/۱۰)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت

1401/07/11 (۱۴۰۱/۰۷/۱۱)

کريستال (9)

12:20

225,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:10

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:00

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

19:50

450,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

21:40

450,000 ﷼خرید بلیت