1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

گراند سينما (1)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

20:45

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

رکس (11)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/06 (۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

رکس (11)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

رکس (11)

18:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

رکس (11)

18:40

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/06 (۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/09 (۱۴۰۰/۰۴/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/10 (۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

مایاک(4)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

مایاک(4)

11:50

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

14:10

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

16:40

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

18:30

300,000 ﷼خرید بلیت

مایاک(4)

20:50

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/09 (۱۴۰۰/۰۴/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/10 (۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

خورشيدنو (5)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

17:15

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

خورشيدنو (5)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

فاروس(2)

12:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:20

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:15

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

20:40

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

رودکي (14) VIP

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

رودکي (14) VIP

11:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

13:20

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

15:50

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

18:00

300,000 ﷼خرید بلیت

ايران (12)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

فاروس(2)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

13:45

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

15:45

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

فاروس(2)

21:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

گراند سينما (1)

12:00

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

13:45

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

15:45

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

17:40

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

19:30

300,000 ﷼خرید بلیت

گراند سينما (1)

21:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

کريستال (9)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:45

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

کريستال (9)

11:10

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

14:45

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

18:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

متروپل (10)

12:15

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

متروپل (10)

12:15

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

14:30

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

16:45

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

18:50

300,000 ﷼خرید بلیت

متروپل (10)

21:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

لاله زار (3)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

لاله زار (3)

12:30

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

14:20

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

16:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

18:10

300,000 ﷼خرید بلیت

لاله زار (3)

20:10

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

کريستال (9)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

کريستال (9)

13:00

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

16:30

300,000 ﷼خرید بلیت

کريستال (9)

20:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

گراند سينما (1)

18:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

رکس (11)

15:15

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

18:45

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

رکس (11)

13:30

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:20

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

رکس (11)

13:15

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

17:00

300,000 ﷼خرید بلیت

رکس (11)

20:30

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

رکس (11)

11:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/06 (۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

رکس (11)

11:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

رکس (11)

11:15

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

رکس (11)

11:15

150,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

رودکي (14) VIP

16:00

300,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/05 (۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/06 (۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/09 (۱۴۰۰/۰۴/۰۹)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

19:30

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/10 (۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

سينما تئاتر شهرزاد (8)

18:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر شهرزاد (8)

21:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/04 (۱۴۰۰/۰۴/۰۴)

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/07 (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/08 (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/09 (۱۴۰۰/۰۴/۰۹)

سينما تئاتر البرز (7)

19:00

600,000 ﷼خرید بلیت

1400/04/10 (۱۴۰۰/۰۴/۱۰)

سينما تئاتر البرز (7)

17:30

600,000 ﷼خرید بلیت

سينما تئاتر البرز (7)

20:00

600,000 ﷼خرید بلیت